• รายชื่อระบบสารสนเทศ 6640 total views 132 recent views

    รายชื่อระบบสารสนเทศที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7 ตุลาคม 2564
  • แผนปฏิบัติงานและแผนงานใช้จ่ายงบประมาณ 11682 total views 204 recent views

    แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จัดทำขึ้นทุกต้นปีงบประมาณเพื่อเป็นแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ
    กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 3 กันยายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).