• แผนปฏิบัติราชการด้านคุณธรรมจริยธรรม สป.พน. 5694 total views 124 recent views

    แผนปฏิบัติร้านการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 5 ตุลาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).