• แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพลังงาน 19236 total views 294 recent views

    แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกระทรวงพลังงาน จัดทำตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดำเนินการทุก 5 ปี...
    กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2 กันยายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).