• คู่มือการปฏิบัติงาน 516 total views 24 recent views

    คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่แต่ละหน่วยงานสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน และมาตรฐานคุณภาพงาน...
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 สิงหาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).