• รายงานการประชุมสร้างความเข้าใจกับชุมชน 971 total views 47 recent views

  รายงานการประชุมสร้างความเข้าใจการพัฒนากิจการไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล บ้านเกาะบุโหลนดอน
  กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 3 สิงหาคม 2565
 • รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง 2598 total views 52 recent views

  การประชุมผู้บริหารระดับสูง หมายถึง การประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามงานเชิงนโยบาย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน...
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2 กันยายน 2564
 • เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมติดตามและเร่งรัด 1405 total views 40 recent views

  คณะทำงานขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ พน.และ สป.พน. ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินฯ จากทุกกรม และนำเสนอข้อมูลรายงานในที่ประชุมทุกเดือน
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2 กันยายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).