• ข้อมูลอาสาสมัครพลังงานชุมชน 2914 total views 102 recent views

    อาสาสมัครพลังงาน (อส.พน.) ซึ่งทำงานเข้าร่วม สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
    สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 15 สิงหาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).