พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แท็ค: แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สงป.301-302 แผนงบประมาณ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).