ส่วนตัว
You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

สถิติการดำเนินการพิจารณาร่างกฎหมาย

สถิติการดำเนินการพิจารณาร่างกฎหมาย

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ไม่ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มนิติการ กองกลาง
* อีเมลผู้ติดต่อ law@energy.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
อื่นๆ ระบุ...เพื่อให้ทราบถึงสถิติการดำเนินการพิจารณาร่างกฎหมายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา กลุ่มนิติการ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
XLS,CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   สถิติทางการ ใช่
   สร้างโดย Gravatar default
   สร้างในระบบเมื่อ 30 กันยายน 2564
   ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 30 กันยายน 2564