ส่วนตัว
You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

แผนปฏิบัติงานและแผนงานใช้จ่ายงบประมาณ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จัดทำขึ้นทุกต้นปีงบประมาณเพื่อเป็นแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ไม่ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
* อีเมลผู้ติดต่อ jomkwan@energy.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ,แผนปฏิรูปประเทศ,แผนระดับที่ 3 (มติ ครม. 4 ธ.ค. 2560)
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา กลุ่มงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
XML,PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
  ข้อมูลอ้างอิง ใช่
  สร้างในระบบเมื่อ 26 กรกฎาคม 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 26 กรกฎาคม 2564