ส่วนตัว
You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาอุตสาหกรรม

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ 1.ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม/LPG) นำข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานที่จำแนกเป็น สาขาอุตสาหกรรม มาแสดงผลเป็นสาขาอุตสาหกรรมโดยตรง 2.นำมันดีเซลหมุนช้า นำข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานที่จำแนกเป็น สาขาสถานีบริการ ร้านค้าน้ำมันผู้ค้าส่ง (ผู้ค้ามาตรา 10) อุตสาหกรรม ราชการรัฐวิสาหกิจ มานับเป็นผลรวมเพื่อแสดงผลเป็นสาขาอุตสาหกรรมโดยตรง 3.น้ำมันเตา นำข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานที่จำแนกเป็น สาขาสถานีบริการ ร้านค้าน้ำมันผู้ค้าส่ง (ผู้ค้ามาตรา 10) อุตสาหกรรม ราชการรัฐวิสาหกิจ มานับเป็นผลรวมเพื่อแสดงผลเป็นสาขาอุตสาหกรรมโดยตรง

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ไม่ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
* อีเมลผู้ติดต่อ karnnalin@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา กรมธุรกิจพลังงาน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
Database,XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   สถิติทางการ ใช่
   สร้างในระบบเมื่อ 26 กรกฎาคม 2564
   ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 26 กรกฎาคม 2564