Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
ปี numeric
คะแนนหมวดที่ 1 numeric
คะแนนหมวดที่ 2 numeric
คะแนนหมวดที่ 3 numeric
คะแนนหมวดที่ 4 numeric
คะแนนหมวดที่ 5 numeric
คะแนนหมวดที่ 6 numeric
คะแนนหมวดที่ 7 numeric
ค่าเฉลี่ย numeric
ผลการประเมิน PMQA 4.0 numeric

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก อื่นๆ
ผลประเมิน
หน่วยวัด คะแนน
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 4 ตุลาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 4 ตุลาคม 2564