• ข้อมูลการรับสายโทรศัพท์ 0 2140 7000 4541 total views 164 recent views

    การให้บริการประชาชน หมายถึง ประชาชนที่มาติดต่อผ่านช่องทางการให้บริการทางโทรศัพท์ 0 2140 7000 เป็นการให้บริการข้อมูล ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตอบข้อซักถามของประชาชน...
    กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2 กันยายน 2564