พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แท็ค: รายงานการประชุม

กรองผลลัพธ์
  • รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง 79 recent views

    การประชุมผู้บริหารระดับสูง หมายถึง การประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามงานเชิงนโยบาย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน...
    กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2 กันยายน 2564
  • เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมติดตามและเร่งรัด 33 recent views

    คณะทำงานขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ พน.และ สป.พน. ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินฯ จากทุกกรม และนำเสนอข้อมูลรายงานในที่ประชุมทุกเดือน
    กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2 กันยายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).