• แนวทางการพัฒนากลุ่ม Successor 5817 total views 187 recent views

    เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนากลุ่ม Successor โดยแบ่งออกเป็นบุคลากร 2 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรในกลุ่ม M 1 (Managerial 1), บุคลากรในกลุ่ม M 2 (Managerial 2), บุคลากรในกลุ่ม P 1...
    กองกลาง 7 ตุลาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).