แนวทางการพัฒนากลุ่ม Successor

เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนากลุ่ม Successor โดยแบ่งออกเป็นบุคลากร 2 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรในกลุ่ม M 1 (Managerial 1), บุคลากรในกลุ่ม M 2 (Managerial 2), บุคลากรในกลุ่ม P 1 (People 1) และบุคลากรในกลุ่ม P 2 (People 2) ซึ่งจะระบุเครื่องมือในการพัฒนา, ร้อยละของการเรียนรู้, วิธีการเรียนรู้ และทักษะที่ควรเพิ่มเติม

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองกลาง
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
อื่นๆ ระบุ...,อื่นๆ ระบุ...ยุทธศาสตร์ชาติ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,แผนยุทธศาสตร์ชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี, มาตรการการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2557 - 2561), แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของกระทรวงพลังงาน, แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563-2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน,
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
PDF,Text
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
  ข้อมูลอ้างอิง ใช่
  สร้างโดย Gravatar default
  สร้างในระบบเมื่อ 30 กันยายน 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 7 ตุลาคม 2564