รายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์รายการทำบัญชีและข้อมูลทางการเงิน การจัดทำบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร

รายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์รายการทำบัญชีและข้อมูลทางการเงิน การจัดทำบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานคลัง กองกลาง
* อีเมลผู้ติดต่อ account@energy.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
อื่นๆ ระบุ...,เพื่อเผยแพร่,เพื่อเผยแพร่รายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์รายการทำบัญชีและข้อมูลทางการเงิน การจัดทำบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา กลุ่มงานคลัง กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 30 กันยายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 7 มิถุนายน 2566