แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพลังงาน

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกระทรวงพลังงาน จัดทำตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดำเนินการทุก 5 ปี โดยในช่วงแรกให้จัดทำเป็นแผน 3 ปี พ.ศ. 2563- 2565 ซึ่งหน่วยงานของกระทรวงพลังงานและรัฐวิสาหกิจร่วมกันจัดทำช่วงต้นปีงบประมาณของแต่ละรอบการจัดทำ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพลังงาน 5 ด้าน (TIEB) เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน ทั้งนี้ สศช. เป็นผู้กำหนดแบบฟอร์มให้หน่วยงานจัดทำและเผยแพร่ผ่านระบบ eMENSCRรวมถึง website กระทรวงพลังงานด้วย

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนปฏิรูปประเทศ
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 5
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา กระทรวงพลังงาน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Text
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://energy.go.th/2015/wp-content/uploads/2020/06/MoEN-Plan_2563-2565_Dec62.pdf
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ตุลาคม 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ตุลาคม 2563
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 26 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 กันยายน 2564