แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จัดทำตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดำเนินการทุก 5 ปี โดยในช่วงแรกให้จัดทำเป็นแผน 3 ปี พ.ศ. 2563- 2565 ซึ่งหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานจัดทำร่วมกับรัฐวิสาหกิจในสังกัดช่วงต้นปีงบประมาณของแต่ละรอบการจัดทำ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพลังงาน 5 ด้าน (TIEB)และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกระทรวงพลังงาน เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน ทั้งนี้ สศช. เป็นผู้กำหนดแบบฟอร์มให้หน่วยงานจัดทำและเผยแพร่ผ่านระบบ eMENSCRรวมถึง website กระทรวงพลังงานด้วย

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
* อีเมลผู้ติดต่อ policy_mene@energy.go.th
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนปฏิรูปประเทศ
  • แผนระดับที่ 3 (มติครม. 4 ธ.ค. 2560)
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 5
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Text
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ตุลาคม 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ตุลาคม 2563
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 26 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 กันยายน 2564