การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาเกษตร

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาเกษตรกรรม ได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว/ไบโอดีเซล ประกอบด้วยผลรวมกิจกรรมดังนี้ 1.การเพาะปลูก การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพื่อการเพาะปลูก = อัตราการบริโภคน้ำมันดีเซลต่อพื้นที่เพาะปลูก (อัตราส่วนที่ได้จากการสำรวจ)1 x ขนาดพื้นที่เพาะปลูกต่อปี2 หมายเหตุ: 1 ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล 2 สำนักเศรษฐกิจการเกษตร (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร) 2.การป่าไม้ ปัจจุบันการทำป่าไม้ในประเทศไทย คงเหลือเพียงการทำป่าไม้ยางพารา โดยมีอัตราการบริโภคน้ำมันดีเซลในรถแทรคเตอร์เฉลี่ยมีค่าประมาณ 16 ลิตร/ไร่ การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพื่อการทำป่าไม้ยาง = อัตราการบริโภคน้ำมันดีเซลต่อพื้นที่โค่นไม้ยางพารา (อัตราส่วนที่ได้จากการสำรวจ)1 x ขนาดพื้นที่โค่น2 หมายเหตุ: 1 ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล 2 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 3.การประมงทะเล ข้อมูลการสำรวจอัตราการบริโภคน้ำมันของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีเพียง 3 ชนิดได้แก่ อวนรุน อวนล้อมจับ และอวนลากเท่านั้น ดังนั้นขั้นตอนการประเมินนี้จำเป็นต้องทำการจัดกลุ่มของเครื่องมือประมงจากข้อมูลที่จัดเก็บโดยกรมประมงดังกล่าว ให้มีจำนวนกลุ่มที่เท่ากับกลุ่มของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพื่อการประมงทะเล = จำนวนเรือที่จดทะเบียน1 x อัตราการบริโภคน้ำมันดีเซลของเรือประมงแต่ละชนิดต่อเที่ยวต่อลำ (อัตราส่วนที่ได้จากการสำรวจ)2 x จำนวนเที่ยวการออกทะเลต่อปี3 หมายเหตุ: 1กรมประมง 2-3ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
* อีเมลผู้ติดต่อ policy_mene@energy.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา รายงานการใช้น้ำมันรายสาขาเกษตร (กรมธุรกิจพลังงาน)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ธันวาคม 2563
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 ตุลาคม 2563
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2562
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2563
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ลิตร
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 26 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 7 มิถุนายน 2566