การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาเกษตร

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาเกษตรกรรม ได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว/ไบโอดีเซล ประกอบด้วยผลรวมกิจกรรมดังนี้ 1.การเพาะปลูก การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพื่อการเพาะปลูก = อัตราการบริโภคน้ำมันดีเซลต่อพื้นที่เพาะปลูก (อัตราส่วนที่ได้จากการสำรวจ)1 x ขนาดพื้นที่เพาะปลูกต่อปี2 หมายเหตุ: 1 ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล 2 สำนักเศรษฐกิจการเกษตร (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร) 2.การป่าไม้ ปัจจุบันการทำป่าไม้ในประเทศไทย คงเหลือเพียงการทำป่าไม้ยางพารา โดยมีอัตราการบริโภคน้ำมันดีเซลในรถแทรคเตอร์เฉลี่ยมีค่าประมาณ 16 ลิตร/ไร่ การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพื่อการทำป่าไม้ยาง = อัตราการบริโภคน้ำมันดีเซลต่อพื้นที่โค่นไม้ยางพารา (อัตราส่วนที่ได้จากการสำรวจ)1 x ขนาดพื้นที่โค่น2 หมายเหตุ: 1 ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล 2 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 3.การประมงทะเล ข้อมูลการสำรวจอัตราการบริโภคน้ำมันของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีเพียง 3 ชนิดได้แก่ อวนรุน อวนล้อมจับ และอวนลากเท่านั้น ดังนั้นขั้นตอนการประเมินนี้จำเป็นต้องทำการจัดกลุ่มของเครื่องมือประมงจากข้อมูลที่จัดเก็บโดยกรมประมงดังกล่าว ให้มีจำนวนกลุ่มที่เท่ากับกลุ่มของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพื่อการประมงทะเล = จำนวนเรือที่จดทะเบียน1 x อัตราการบริโภคน้ำมันดีเซลของเรือประมงแต่ละชนิดต่อเที่ยวต่อลำ (อัตราส่วนที่ได้จากการสำรวจ)2 x จำนวนเที่ยวการออกทะเลต่อปี3 หมายเหตุ: 1กรมประมง 2-3ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา รายงานการใช้น้ำมันรายสาขาเกษตร (กรมธุรกิจพลังงาน)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ธันวาคม 2563
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 ตุลาคม 2563
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2562
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2563
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ลิตร
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 26 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 สิงหาคม 2566