การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาขนส่ง

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขนส่ง ได้แก่ 1นำผลรวมสาขาสถานีบริการ สาขาร้านค้าน้ำมัน สาขาผู้ค้าส่ง (ผู้ค้ามาตรา 10) สาขาขนส่ง สาขาอุตสาหกรรม สาขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ จากกรมธุรกิจพลังงาน (ธ) จัดระเบียบข้อมูลเป็น สาขาขนส่ง (ชั่วคราว ธ) ฉะนั้น 1.ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม/LPG) นำข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานที่จำแนกเป็น สาขาสถานีบริการ มาแสดงผลเป็นสาขาขนส่งโดยตรง 2.น้ำมันดีเซลหมุนช้า นำข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานที่จำแนกเป็น สาขาการขนส่ง มาแสดงผลเป็นสาขาขนส่งโดยตรง 3.น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว/ไบโอดีเซล ม้ำมันดีเซลหมุนเร็ว/ไบโอดีเซล สาขาขนส่ง = 1กรมธุรกิจพลังงาน (ชั่วคราว ธ) - 16น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว/ไบโอดีเซล สาขาสาขาเกษตรกรรม - 18น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว/ไบโอดีเซล สาขาสาขาการทำเหมืองแร่ หมายเหตุ: 1ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล 16การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาเกษตรกรรม (sheet 16) 18 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาอื่น ๆ (เช่น เหมืองแร่ ก่อสร้าง) (sheet 18) 4.น้ำมันเตา นำข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานที่จำแนกเป็น สาขาการขนส่ง มาแสดงผลเป็นสาขาขนส่งโดยตรง 5.แก๊สโซลีน 91 นำข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานที่จำแนกเป็น สาขาการขนส่ง มาแสดงผลเป็นสาขาขนส่งโดยตรง 6.แก๊สโซลีน 95 นำข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานที่จำแนกเป็น สาขาการขนส่ง มาแสดงผลเป็นสาขาขนส่งโดยตรง 7.แก๊สโซฮอล์ 91 นำข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานที่จำแนกเป็น สาขาการขนส่ง มาแสดงผลเป็นสาขาขนส่งโดยตรง 8.แก๊สโซฮอล์ 95 นำข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานที่จำแนกเป็น สาขาการขนส่ง มาแสดงผลเป็นสาขาขนส่งโดยตรง 9.ก๊าซธรรมชาติ นำข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานที่จำแนกเป็น สาขา NGV มาแสดงผลเป็นสาขาขนส่งโดยตรง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา รายงานการใช้น้ำมันรายสาขาขนส่ง (กรมธุรกิจพลังงาน)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ธันวาคม 2563
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 ตุลาคม 2563
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2562
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2563
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ลิตร, กิโลกรัม, ลูกบาศก์ฟุต (มาตรฐาน)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 26 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 สิงหาคม 2566