การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาอื่น ๆ

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาอื่น ๆ (เช่น เหมืองแร่ ก่อสร้าง) ได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว/ไบโอดีเซล ประกอบด้วยผลรวมกิจกรรมดังนี้ 1.การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในการทำเหมืองถ่านหินลิกไนต์เพื่อกิจการไฟฟ้า การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในการทำเหมืองถ่านหินลิกไนต์เพื่อกิจการไฟฟ้า =1อัตราการบริโภคน้ำมันต่อผลผลิตถ่านหินลิกไนต์ สำหรับโรงไฟฟ้า (ลิตร/ตัน) (อัตราส่วนที่ได้จากการสำรวจ) x 2จำนวนผลผลิตถ่านหินลิกไนต์ (ตัน/ปี) หมายเหตุ: 1ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล 2กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ 2.การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในการทำเหมืองถ่านหินลิกไนต์เพื่อกิจการอื่น ๆ การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในการทำเหมืองถ่านหินลิกไนต์เพื่อกิจการอื่น ๆ = 1อัตราการบริโภคน้ำมันต่อผลผลิตถ่านหินลิกไนต์ สำหรับกิจการอื่นๆ (ลิตร/ตัน) (อัตราส่วนที่ได้จากการสำรวจ) x 2จำนวนผลผลิตถ่านหินลิกไนต์ (ตัน/ปี) หมายเหตุ: 1ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล 2กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ 3.การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในการทำเหมืองแร่ประเภทอื่น ๆ การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในการทำเหมืองแร่ประเภทอื่น ๆ = 1อัตราการบริโภคน้ำมันต่อผลผลิตแร่ (หินปูน หินภูเขาไฟ หินแกรนิต แร่ยิปซั่ม หินเชลล์) (ลิตร/ตัน) (อัตราส่วนที่ได้จากการสำรวจ) x 2จำนวนผลผลิตแร่ (ตัน/ปี) หมายเหตุ: 1ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล 2กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา รายงานการใช้น้ำมันรายสาขาอื่น (กรมธุรกิจพลังงาน)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ธันวาคม 2563
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 ตุลาคม 2563
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2562
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2563
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ลิตร, กิโลกรัม, ลูกบาศก์ฟุต (มาตรฐาน)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 26 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 สิงหาคม 2566