การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา

การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา ได้แก่ 1.การใช้ไฟฟ้าสาขาที่อยู่อาศัย นำข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกเป็น สาขาที่อยู่อาศัย มาแสดงผลเป็นการใช้ไฟฟ้าสาขาที่อยู่อาศัยโดยตรง 2.การใช้ไฟฟ้าสาขาธุรกิจการค้าและบริการ นำผลรวมข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกใน สาขากิจการขนาดเล็ก กิจการเฉพาะอย่าง ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ไฟสาธารณะ มาแสดงผลเป็นสาขาการใช้ไฟฟ้าสาขาธุรกิจการค้าและบริการโดยตรง 3.การใช้ไฟฟ้าสาขาสาขาอุตสาหกรรม นำผลรวมข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกใน สาขากิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ ไฟสำรอง และ Interruptible Rate (IR) มาแสดงผลเป็นสาขาการใช้ไฟฟ้าสาขาสาขาอุตสาหกรรมโดยตรง 4.การใช้ไฟฟ้าสาขาเกษตรกรรม นำข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกเป็น สาขาการสูบน้ำมาแสดงผลเป็นการใช้ไฟฟ้าสาขาเกษตรกรรมโดยตรง 5.การใช้ไฟฟ้าสาขาสาขาอื่น ๆ (สาขาเหมืองแร่ และการก่อสร้าง) นำข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกเป็น สาขาไฟชั่วคราวมาแสดงผลเป็นการใช้ไฟฟ้าสาขาสาขาอื่น ๆ (สาขาเหมืองแร่ และการก่อสร้าง)โดยตรง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา รายงานการใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) กิโลวัตต์ชั่วโมง
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 26 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2567