คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ และการมอบหมายให้ตรวจติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ และการมอบหมายให้ตรวจติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ปี 2562-2564

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
อื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองตรวจราชการ กลุ่มแผนงานและติดตาม
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา กองตรวจราชการ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
  ข้อมูลอ้างอิง ใช่
  สร้างโดย Gravatar default
  สร้างในระบบเมื่อ 13 กันยายน 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 4 สิงหาคม 2565