แบบรายงานข้อมูลจากหน่วยรับตรวจในส่วนภูมิภาค (IIU Template)

แบบรายงานข้อมูล สำหรับหน่วยรับตรวจในส่วนภูมิภาค (IIU Template) ในการจัดทำข้อมูลประกอบการตรวจราชการประจำปี แบ่งเป็นการตรวจราชการรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
อื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองตรวจราชการ กลุ่มสนับสนุนการตรวจราชการ
* อีเมลผู้ติดต่อ inspector_g@energy.go.thpanraveebo@energy.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
สนับสนุนภารกิจการตรวจราชการ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ครึ่งปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ เทศบาล/อบต.
* แหล่งที่มา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
PDF,Video
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
  ข้อมูลอ้างอิง ใช่
  สร้างโดย Gravatar default
  สร้างในระบบเมื่อ 13 กันยายน 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 5 ตุลาคม 2564