ข้อมูลผู้ประกอบการด้านพลังงานที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ

รวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดต่อและประสานงานในการทำกิจกรรมภายใต้โครงการฯของสป.พน. กองการต่างประเทศ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
อื่นๆ โครงการภายใต้สป.พน. กองการต่างประเทศ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ทวีป/กลุ่มประเทศในทวีป
* แหล่งที่มา ข้อมูลจากโครงการศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 13 กันยายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 สิงหาคม 2566