ข้อมูลความร่วมมือด้านพลังงานของไทยภายใต้กรอบทวิภาคีและพหุภาคี

ข้อมูลความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศของไทยภายใต้กรอบทวิภาคีและพหุภาคี

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองการต่างประเทศ
* อีเมลผู้ติดต่อ international@energy.go.th
* วัตถุประสงค์
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
ตัวชี้วัดระดับกรม
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ครึ่งปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา รายงานสรุปผลสำเร็จของการขยายผลความร่วมมือด้านพลังงานของไทยภายใต้กรอบทวิภาคีและพหุภาคี (กกต. สป.พน.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 13 มีนาคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 13 มีนาคม 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 1 พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 สิงหาคม 2566