ข้อมูลโครงการที่ดำเนินการในส่วนภูมิภาค

เป็นโครงการของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
๑.เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์พลังงานของกระทรวงพลังงาน๒. เพื่อให้เกิดชุมชนที่สามารถบริหารจัดการตนเองทางด้านพลังงาน๓. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานให้กับกลุ่มเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ,1.เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์พลังงานของกระทรวงพลังงาน2. เพื่อให้เกิดชุมชนที่สามารถบริหารจัดการตนเองทางด้านพลังงาน3.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานให้กับกลุ่มเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ ใช่
  สร้างโดย Gravatar default
  สร้างในระบบเมื่อ 15 กันยายน 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 สิงหาคม 2566