รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการโซล่าโฮมแบบเติมเงิน Solar Home System Pay-As-You-Go บ้านเกาะบุโหลนดอน

รายงานสรุปผลการดำเนินการในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของโครงการโซล่าโฮมแบบเติมเงิน บ้านเกาะบุโหลนดอน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ หมู่บ้าน
* แหล่งที่มา การสำรวจข้อมูลของโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการกิจการไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล บ้านเกาะบุโหลนดอน (กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ครัวเรือน/ครอบครัว
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 8 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 17 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 5 สิงหาคม 2565