รายงานการจัดทำและติดตามการประเมินผลตัวชี้วัดระดับกรม

รายงานการจัดทำและติดตามการประเมินผลตัวชี้วัดระดับกรม เป็นการดำเนินงานตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยมีการวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินผล ที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร การจัดทำตัวชี้วัดที่ดีมีความเหมาะสมจะสามารถสะท้อนความสำเร็จในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการได้ รวมถึงผลการประเมินที่ดีของส่วนราชการจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานของส่วนราชการได้ในอนาคต ส่งผลให้การบริหารของอค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
* อีเมลผู้ติดต่อ pdg@energy.go.th
* วัตถุประสงค์
  • มติคณะรัฐมนตรี
  • อื่นๆ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ตัวชี้วัด
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) คะแนน
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 13 กันยายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 10 สิงหาคม 2565