บัญชีรายรับ-รายจ่าย กลุ่มพลังงานทดแทน และการออมเพื่อความยั่งยืน บ้านเกาะบุโหลนเล

บัญชีผลประกอบการกิจการไฟฟ้า กลุ่มพลังงานทดแทน และการออมเพื่อความยั่งยืน บ้านเกาะบุโหลนเล

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
ตัวชี้วัดระดับกรม
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ หมู่บ้าน
* แหล่งที่มา เก็บข้อมูลจากกลุ่มโดยตรง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 13 มีนาคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 13 มีนาคม 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) รายได้
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) บาท
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ยอดสุทธิ = รายได้ - รายจ่าย ยอดคงเหลือ = ยอดสุทธิงวดปัจจุบัน + ยอดคงเหลืองวดก่อน
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 1 พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 สิงหาคม 2566