• แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพลังงาน 19300 total views 277 recent views

    แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกระทรวงพลังงาน จัดทำตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดำเนินการทุก 5 ปี...
    กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2 กันยายน 2564