Skip to content

ความเปลี่ยนแปลง

View changes from to


On 2 กันยายน ค.ศ. 2021 7 นาฬิกา 58 นาที 20 วินาที UTC, admin_ckan admin_ckan:
 • Moved การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา from organization สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน to organization กองยุทธศาสตร์และแผนงาน


 • Set visibility of การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา to Public


 • Updated description of การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา from

  การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา ได้แก่ 1.การใช้ไฟฟ้าสาขาที่อยู่อาศัย นำข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกเป็น สาขาที่อยู่อาศัย มาแสดงผลเป็นการใช้ไฟฟ้าสาขาที่อยู่อาศัยโดยตรง 2.การใช้ไฟฟ้าสาขาธุรกิจการค้าและบริการ นำผลรวมข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกใน สาขากิจการขนาดเล็ก กิจการเฉพาะอย่าง ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ไฟสาธารณะ มาแสดงผลเป็นสาขาการใช้ไฟฟ้าสาขาธุรกิจการค้าและบริการโดยตรง 3.การใช้ไฟฟ้าสาขาสาขาอุตสาหกรรม นำผลรวมข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกใน สาขากิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ ไฟสำรอง และ Interruptible Rate (IR) มาแสดงผลเป็นสาขาการใช้ไฟฟ้าสาขาสาขาอุตสาหกรรมโดยตรง 4.การใช้ไฟฟ้าสาขาเกษตรกรรม นำข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกเป็น สาขาการสูบน้ำมาแสดงผลเป็นการใช้ไฟฟ้าสาขาเกษตรกรรมโดยตรง 5.การใช้ไฟฟ้าสาขาสาขาอื่น ๆ (สาขาเหมืองแร่ และการก่อสร้าง) นำข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกเป็น สาขาไฟชั่วคราวมาแสดงผลเป็นการใช้ไฟฟ้าสาขาสาขาอื่น ๆ (สาขาเหมืองแร่ และการก่อสร้าง)โดยตรง
  to
  การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา ได้แก่ 1.การใช้ไฟฟ้าสาขาที่อยู่อาศัย นำข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกเป็น สาขาที่อยู่อาศัย มาแสดงผลเป็นการใช้ไฟฟ้าสาขาที่อยู่อาศัยโดยตรง 2.การใช้ไฟฟ้าสาขาธุรกิจการค้าและบริการ นำผลรวมข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกใน สาขากิจการขนาดเล็ก กิจการเฉพาะอย่าง ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ไฟสาธารณะ มาแสดงผลเป็นสาขาการใช้ไฟฟ้าสาขาธุรกิจการค้าและบริการโดยตรง 3.การใช้ไฟฟ้าสาขาสาขาอุตสาหกรรม นำผลรวมข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกใน สาขากิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ ไฟสำรอง และ Interruptible Rate (IR) มาแสดงผลเป็นสาขาการใช้ไฟฟ้าสาขาสาขาอุตสาหกรรมโดยตรง 4.การใช้ไฟฟ้าสาขาเกษตรกรรม นำข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกเป็น สาขาการสูบน้ำมาแสดงผลเป็นการใช้ไฟฟ้าสาขาเกษตรกรรมโดยตรง 5.การใช้ไฟฟ้าสาขาสาขาอื่น ๆ (สาขาเหมืองแร่ และการก่อสร้าง) นำข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกเป็น สาขาไฟชั่วคราวมาแสดงผลเป็นการใช้ไฟฟ้าสาขาสาขาอื่น ๆ (สาขาเหมืองแร่ และการก่อสร้าง)โดยตรง


 • Changed value of field data_language to [u'\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29'] in การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา


 • Changed value of field unit_of_measure to กิโลวัตต์ชั่วโมง in การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา


 • Changed value of field unit_of_multiplier to หน่วย in การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา


 • Changed value of field disaggregate to [u'\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35'] in การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา


 • Changed value of field allow_harvest to True in การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา


 • Changed value of field data_format to [u'CSV', u'XLS'] in การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา


 • Changed value of field accessible_condition to ไม่มี in การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา