การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาครัวเรือน

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาครัวเรือน ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม/LPG) สาขาร้านค้าบริการ จากกรมธุรกิจพลังงาน (ธ) จัดระเบียบข้อมูลเป็น สาขาธุรกิจและบริการ (ชั่วคราว ธ) ฉะนั้น สาขาครัวเรือน = สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ส) x กรมธุรกิจพลังงาน (ชั่วคราว ธ) ในการประเมินการใช้ก๊าซหุงต้มในสาขาครัวเรือน จะอาศัยข้อมูล “การสำรวจค่าใช้จ่ายก๊าซหุงต้มต่อครัวเรือนต่อเดือน” ของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นฐานในการคำนวณเป็นหลัก โดยใช้สมการ 1-3 ตามลำดับ ดังนี้ 1. ปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มในสาขาครัวเรือนรายภาค (กิโลกรัมต่อปี) ปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มในสาขาครัวเรือนรายภาค (กิโลกรัมต่อปี)={ค่าใช้จ่ายก๊าซหุงต้มรายภาคต่อครัวเรือนต่อเดือน1 (บาทต่อเดือน) x จำนวครัวเรือนรายภาค2 (ครัวเรือน) x12}÷ราคาขายเฉลี่ยของก๊าซหุงต้มรายภาค3 หมายเหตุ: 1-2 ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ 3 ราคาขายเฉลี่ยก๊าซหุงต้ม ควรเป็นค่าที่ได้จากการสำรวจในพื้นที่จริง 2. สัดส่วนปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มในสาขาครัวเรือน สัดส่วนปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มในสาขาครัวเรือน=ปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มในสาขาที่อยู่อาศัยรายภาค1 ÷ข้อมูลการใช้ก๊าซหุงต้มรายจังหวัดจากกรมธุรกิจพลังงาน (ชั่วคราว ธ) จัดรวมเป็นรายภาค2 หมายเหตุ: 1เป็นข้อมูลจากสมการที่ 1 2 ข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน โดยมีข้อมูลรายจังหวัด ทำการจัดรวบรวมข้อมูลการใช้ก๊าซหุงต้มของจังหวัดตามข้อมูลการใช้ก๊าซหุงต้มรวมรายภาค 3. ปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มในสาขาครัวเรือนรายจังหวัด ปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มในสาขาครัวเรือนรายจังหวัด=สัดส่วนปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มในสาขาครัวเรือนต่อปริมาณการใช้รวม1 x ก๊าซหุงต้มรายจังหวัด2
หมายเหตุ: 1เป็นข้อมูลจากสมการที่ 2 2 ข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานรายจังหวัด

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
* อีเมลผู้ติดต่อ policy_mene@energy.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา รายงานการใช้น้ำมันรายสาขาครัวเรือน (กรมธุรกิจพลังงาน)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ธันวาคม 2563
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 ธันวาคม 2563
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2562
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2563
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ลิตร, กิโลกรัม
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 26 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 7 มิถุนายน 2566