การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาครัวเรือน

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาครัวเรือน ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม/LPG) สาขาร้านค้าบริการ จากกรมธุรกิจพลังงาน (ธ) จัดระเบียบข้อมูลเป็น สาขาธุรกิจและบริการ (ชั่วคราว ธ) ฉะนั้น สาขาครัวเรือน = สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ส) x กรมธุรกิจพลังงาน (ชั่วคราว ธ) ในการประเมินการใช้ก๊าซหุงต้มในสาขาครัวเรือน จะอาศัยข้อมูล “การสำรวจค่าใช้จ่ายก๊าซหุงต้มต่อครัวเรือนต่อเดือน” ของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นฐานในการคำนวณเป็นหลัก โดยใช้สมการ 1-3 ตามลำดับ ดังนี้ 1. ปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มในสาขาครัวเรือนรายภาค (กิโลกรัมต่อปี) ปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มในสาขาครัวเรือนรายภาค (กิโลกรัมต่อปี)={ค่าใช้จ่ายก๊าซหุงต้มรายภาคต่อครัวเรือนต่อเดือน1 (บาทต่อเดือน) x จำนวครัวเรือนรายภาค2 (ครัวเรือน) x12}÷ราคาขายเฉลี่ยของก๊าซหุงต้มรายภาค3 หมายเหตุ: 1-2 ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ 3 ราคาขายเฉลี่ยก๊าซหุงต้ม ควรเป็นค่าที่ได้จากการสำรวจในพื้นที่จริง 2. สัดส่วนปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มในสาขาครัวเรือน สัดส่วนปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มในสาขาครัวเรือน=ปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มในสาขาที่อยู่อาศัยรายภาค1 ÷ข้อมูลการใช้ก๊าซหุงต้มรายจังหวัดจากกรมธุรกิจพลังงาน (ชั่วคราว ธ) จัดรวมเป็นรายภาค2 หมายเหตุ: 1เป็นข้อมูลจากสมการที่ 1 2 ข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน โดยมีข้อมูลรายจังหวัด ทำการจัดรวบรวมข้อมูลการใช้ก๊าซหุงต้มของจังหวัดตามข้อมูลการใช้ก๊าซหุงต้มรวมรายภาค 3. ปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มในสาขาครัวเรือนรายจังหวัด ปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มในสาขาครัวเรือนรายจังหวัด=สัดส่วนปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มในสาขาครัวเรือนต่อปริมาณการใช้รวม1 x ก๊าซหุงต้มรายจังหวัด2
หมายเหตุ: 1เป็นข้อมูลจากสมการที่ 2 2 ข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานรายจังหวัด

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา รายงานการใช้น้ำมันรายสาขาครัวเรือน (กรมธุรกิจพลังงาน)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ธันวาคม 2563
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 ธันวาคม 2563
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2562
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2563
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ลิตร, กิโลกรัม
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 26 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 สิงหาคม 2566