กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2562 มีการแบ่งส่วนราชการภายในกรมของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานออกเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กองกลาง 2) กองการต่างประเทศ 3) กองตรวจราชการ 4) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 5) กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 6) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7) กลุ่มตรวจสอบภายใน 8) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 9) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานพลังงานจังหวัด 76 จังหวัด

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเทอื่น ๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ขึ้นอยู่กับนโยบายองค์กร
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) ไม่มี
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 13 กันยายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 5 ตุลาคม 2566